Fantastiske resultater takket være el-hegn

juni 14, 2024 Slået fra Af Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein

Stormfloden i oktober 2023 førte til, at store mængder sand og grus blev skyllet op ved mundingen af Schlei – et ideelt levested for truede kystfugle. Muligheden blev grebet! Dele af de nyoprettede områder blev sikret mod rovdyr med beskyttende hegn.

“Der er kun omkring 250 ynglepar af lille kobbersneppe tilbage på hele den slesvig-holstenske østersøkyst. Der er omkring 100 dværgterner”, siger Oliver Granke fra den slesvig-holstenske naturbeskyttelsesfond og forklarer den dramatiske situation for den stærkt truede fugleart. Granke er fondens leder af det EU-finansierede kystfugleredningsprojekt »Better Bird LIFE« og orkestrerer en lang række målrettede beskyttelsesforanstaltninger.

Rovdyr som ræve og mårhunde plyndrer ofte rederne

Han og hans kolleger fra Jordsandsforeningen viste sig at have de rette instinkter i kølvandet på stormfloden i oktober 2023, hvor vandmasserne i høj grad omfordelte stranden ved fuglereservatet Oehe-Schleimünde og skabte nye sand- og grusområder. »Det ideelle levested for kystfugle, der leder efter et sted at bo,« sagde Granke under et besøg på det tidspunkt. Fuglene yngler på sand og grus og har brug for et stort område for at kunne genkende rovdyr tidligt. Området skulle være klar til de fjerede protegéer til ynglesæsonen i foråret 2024.

“Fuglene lider under et massivt tab af levesteder på grund af kystsikringsforanstaltninger og strandturisme. Desuden plyndrer jordboende rovdyr som ræve og mårhunde ofte rederne,« siger Granke. Granke og hans team opsatte 1.600 meter såkaldt koblingsbeskyttelseshegn mod disse rovdyr i april 2024. Hegnene, som er omkring en meter høje, er elektrificerede og skaber to beskyttede sand- og grusområder på i alt 2,7 hektar. En lermodel af en dværgterne, bygget af en tidligere frivillig hjælper, skulle signalere til hendes rigtige artsfæller: »Det er godt at bo her«.

Ynglende dværgterner

Planen virkede! Den nuværende overvågning inden for hegnet afslørede følgende resultater: seks ynglepar af lille kobbersneppe og to ynglepar af henholdsvis strandskade og rødben. Der blev også set et ynglepar af dværgterne, og et andet par ser ud til at parre sig.  Yderligere afkom kan ikke udelukkes. »Det er selvfølgelig en stor succes for os naturfredningsfolk«, siger en glad Granke, som allerede havde etableret beskyttelseszonerne i løbet af vinteren. »Ifølge ekspertviden«, som han siger, »skreg området efter det«.

Som en del af »evidensbaseret naturbeskyttelse«, som Granke kalder det, bruger en ornitolog vildtkameraer til at overvåge kuld inden for og uden for hegnet.  »Det giver os mulighed for at sammenligne og se, hvad hegnet holder ude,« siger Granke. Miljøforkæmperne håber på stor ynglesucces i det næste overvågningsprogram. »I løbet af årene kan zonen blive et rigtigt yngle-hotspot,« håber Granke fortrøstningsfuldt.